1. REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO: „ PARKING PERFECT 24 § 

  1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu dozorowanego 24(h/dobę).
  2. Parking jest parkingiem nie strzeżonym, pozostającym w zarządzie prywatnym. § 2 W rozumieniu niniejszego regulaminu: 1. Użytkownikiem Parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z Parkingu. 2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.
  3. 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Wjazd na teren parkingu nie powoduje nawiązania umowy przechowania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  4. . Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z Parkingu lub z zakończeniem doby parkingowej, określonej w § 7 ust.1. § 4 1. Na terenie Parkingu: a. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), b. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania lub wskazanymi przez obsługę parkingu. c. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, 2. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych. 3. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawienie w pojeździe zwierząt, 4. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
  5. 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie, poza wynikającą wprost z zawinienia Zarządcy lub osób z obsługi parkingu. 2. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
  6. 1. Parking jest czynny 24 [ h/dobę] 7 dni w tygodniu, 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.
  7. 1. Pod pojęciem „Doby Parkingowej” należy rozumieć okres czasu trwający od godz. 0°° do godz. 24°° tego samego dnia lub określony na podstawie §6 ust.2.
  8. 1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika. 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, paliwa itp.). §
  9. 1. Po wjeździe na parking użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do obsługi parkingu i odebrania kwitu parkingowego. 2. Kwit parkingowy upoważnia do odbioru samochodu z parkingu i stanowi podstawę do ustalenia ceny za usługę parkowania
  10. 1. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wjeździe i wyjeździe z Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę. 2. Użytkownik wjeżdżający i wyjeżdżający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu na żądanie obsługi Parkingu. 3. Na żądanie obsługi parkingu użytkownik zobowiązany jest okazać dowód rejestracyjny pojazdu. 4. W przypadku zagubienia kwit parkingowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 należy wypełnić druk pokwitowania odbioru pojazdu z parkingu. §
  11. Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty parkingowej oraz kontroli dokumentów są osoby uprawnione przez Zarządcę. 2. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 oraz pracowników obsługi parkingu.
  12. Na terenie Parkingu zabronione jest: 1. Palenie tytoniu, 2. Spożywanie alkoholu, 3. Przebywanie osób, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu, 4. Zaśmiecanie, 5. Niszczenie urządzeń, 6. Naprawianie urządzeń, 7. Mycie i odkurzanie pojazdów, 8. Tankowanie pojazdów, 9. Używanie otwartego ognia, 10. Parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki, 11. Wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach- cieczy chłodzącej, oleju itp. 12. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  13. Działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ, 14. zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu. § 13 Integralną część Regulaminu stanowi cennik opłat za parkowanie